Seinäjoen Seudun Ruskayhdistys ry:n säännöt

Hyväksytty vuosikokouksessa 13.02.2018

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Seinäjoen Seudun Ruskayhdistys ry, josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki ja yhdistyksen toiminta-alueena on Seinäjoen seutu. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Ruskaliitto ry nimiseen valtakunnalliseen eläkeläisliittoon.

YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä antaa jäsenistölleen turvallisuuden tunnetta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

vaikuttaa toiminta-alueensa yhteiskuntapoliittisiin asioihin, tekemällä aloitteita ja yhteistyötä eri järjestöjen, viranomaisten ja asioista päättävien tahojen kanssa. Parantaen näin jäsenistönsä hyvinvointia yhteiskunnan eri osa-alueilla.

toimii tiedottajana ja kouluttajana jäsenistölleen sekä harjoittaa julkaisutoimintaa

edistää henkilöjäsenten hyvinvointia neuvoen ja ohjaten heitä saamaan yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja etuuksia, erityisesti terveys-, kuntoutus- ja sosiaalipalveluja

järjestää yhteisiä esitelmä-, keskustelu-, neuvonta-, virkistys- ja kulttuuritilaisuuksia sekä järjestää matkoja jäsenilleen

toimii kaikilla niillä tavoilla, jotka edistävät jäsenistön hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

3 §

TOIMINNAN TUKEMINEN

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna asianomaisin luvin arpajaisia ja rahankeräyksiä.

4 §

JÄSENYYS

Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi jokainen hyvämaineinen Suomen kansalainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Uudet jäsenet hyväksyy, hakemuksen perusteella yhdistyksen hallitus. Jäsenyys astuu voimaan välittömästi hakemuksen tultua hyväksytyksi yhdistyksen hallituksen kokouksessa. Uuden jäsenen tulee suorittaa jäsenmaksu yhden ( 1 ) kuukauden kuluessa jäseneksi hyväksymisestä.

Jäsenen tulee suorittaa yhdistyksen vuosikokouksen vahvistama jäsenmaksu vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Jäsenmaksu on vuodesta 2016 alkaen 15 euroa henkilö.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erostaan yhdistyksen vuosikokouksessa, pyytäen eronsa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä kalenterivuoden päättyessä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen vuotuisen jäsenmaksunsa maksamatta, jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai muulla toiminnallaan vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa, taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 §

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erikseen ilmoitetun asian takia kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokous tulee kutsua koolle vähintään seitsemän ( 7 ) vuorokautta ennen kokousta, lähetetyllä kirjeellä, sähköpostilla tai lehti-ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kutsutavan päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja vähintään kaksi ääntenlaskijaa

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

hyväksytään kokouksen työjärjestys

esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta

esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

päätetään yli- tai alijäämän käytöstä

päätetään jäsenmaksun suuruus

hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle.

päätetään hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista, kulu- ja matkakorvauksista

päätetään toiminnantarkastajille maksettavista palkkioista.

valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet

valitaan edustajat liiton kokouksiin

valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle yhtä ( 1 ) kuukautta ennen vuosikokousta, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

6 §

HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista ja sekä neljä (4) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi ( 2 ) vuodeksi kerrallaan, ja heistä on vuosittain erovuorossa puolet. Hallitusta ensimmäistä kertaa valittaessa erovuoroisuuden ratkaisee arpa. 

Hallitus valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi perustaa työryhmiä, asettaa tarpeelliseksi katsomiaan määräaikaisia toimikuntia ja nimetä vastuuhenkilöt erikseen määriteltäviin tehtäviin. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun neljä (4) sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus päättää yhdistyksen liittymisestä järjestöihin ja yhteisöihin, joihin kuuluminen edistää yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Hallitus valitsee edustajat niihin yhteisöihin ja yhdistyksiin, joihin yhdistyksellä on edustus. Ei kuitenkaan liiton kokouksiin, joihin edustajat valitaan vuosikokouksessa.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai muu hallituksen tehtävään valitsema hallituksen jäsen tai toimihenkilö, kaksi yhdessä

TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään (1) kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa tarkastuksesta kirjallinen lausuntonsa viimeistään ( 2 ) kahta viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9 §

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN, YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat edellä mainitulla tavalla.

10. § MUUT MÄÄRÄYKSET

Kaikilta osin mitä näissä säännöissä ei ole sanottu noudatetaan yhdistyslain määräyksiä