1
Seinäjoen Seudun Ruskayhdistys ry:n säännöt

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Seinäjoen Seudun Ruskayhdistys ry, josta jäljempänä
näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki
ja yhdistyksen toiminta-alueena on Seinäjoen seutu.
2§.
YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä sosiaalista, henkistä ja fyysistä
hyvinvointia sekä antaa jäsenistölleen turvallisuuden tunnetta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• vaikuttaa toiminta-alueensa yhteiskuntapoliittisiin asioihin, tekemällä aloitteita
ja yhteistyötä eri järjestöjen, viranomaisten ja asioista päättävien tahojen
kanssa. Parantaen näin jäsenistönsä hyvinvointia yhteiskunnan eri osa-alueilla.
• toimii tiedottajana ja kouluttajana jäsenistölleen sekä harjoittaa
julkaisutoimintaa
• edistää henkilöjäsenten hyvinvointia neuvoen ja ohjaten heitä saamaan
yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja etuuksia, erityisesti terveys-, kuntoutus- ja
sosiaalipalveluja
• järjestää yhteisiä esitelmä-, keskustelu-, neuvonta-, virkistys- ja
kulttuuritilaisuuksia sekä järjestää matkoja jäsenilleen
• toimii kaikilla niillä tavoilla, jotka edistävät jäsenistön hyvinvointia ja
viihtyvyyttä.
3 § TOIMINNAN TUKEMINEN
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa
vastaan lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna asianomaisin luvin arpajaisia ja
rahankeräyksiä.
4 §
JÄSENYYS
Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi jokainen hyvämaineinen Suomen kansalainen, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Uudet jäsenet hyväksyy, hakemuksen
perusteella yhdistyksen hallitus. Jäsenyys astuu voimaan välittömästi hakemuksen
tultua hyväksytyksi yhdistyksen hallituksen kokouksessa. Uuden jäsenen tulee
suorittaa jäsenmaksu yhden ( 1 ) kuukauden kuluessa jäseneksi hyväksymisestä.
2
Jäsenen tulee suorittaa yhdistyksen vuosikokouksen vahvistama jäsenmaksu
vuosittain huhtikuun loppuun mennessä
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erostaan yhdistyksen
vuosikokouksessa, pyytäen eronsa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä kalenterivuoden
päättyessä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen vuotuisen jäsenmaksunsa maksamatta,
jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut
tai on menettelyllään yhdistyksessä tai muulla toiminnallaan vahingoittanut
yhdistystä tai ei enää täytä laissa, taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.
5 §
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erikseen ilmoitetun asian takia kirjallisesti
hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokous tulee kutsua koolle vähintään seitsemän ( 7 ) vuorokautta ennen
kokousta, lähetetyllä kirjeellä, sähköpostilla tai lehti-ilmoituksella yhdistyksen
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kutsutavan päättää yhdistyksen
hallitus. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
  vähintään kaksi ääntenlaskijaa
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4. esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta
 5. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. päätetään yli- tai alijäämän käytöstä
 8. päätetään jäsenmaksun suuruus
 9. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle.
  3
  10.päätetään hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista, kulu- ja
  matkakorvauksista
  11.päätetään toiminnantarkastajille maksettavista palkkioista.
  12.valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet
  13.valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
  14.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen vuosikokouksen
  käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle yhtä ( 1 )
  kuukautta ennen vuosikokousta, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
  6 §
  HALLITUS
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valittu
  puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen
  toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi ( 2 )
  vuodeksi kerrallaan, ja heistä on vuosittain erovuorossa puolet. Hallitusta
  ensimmäistä kertaa valittaessa erovuoroisuuden ratkaisee arpa.
  Hallitus valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja
  muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi perustaa työryhmiä, asettaa tarpeelliseksi
  katsomiaan määräaikaisia toimikuntia ja nimetä vastuuhenkilöt erikseen
  määriteltäviin tehtäviin.
  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
  kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään viisi ( 5 ) hallituksen
  jäsentä sitä vaatii.
  Hallitus on päätösvaltainen, kun viisi (5) sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai
  varapuheenjohtaja on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
  Hallitus päättää yhdistyksen liittymisestä järjestöihin ja yhteisöihin, joihin
  kuuluminen edistää yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Hallitus valitsee
  edustajat niihin yhteisöihin ja yhdistyksiin, joihin yhdistyksellä on edustus.

  YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
  Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,
  rahastonhoitaja tai muu hallituksen tehtävään valitsema hallituksen jäsen tai
  toimihenkilö, kaksi yhdessä.
  4

  TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
  hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään (1)
  kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa tarkastuksesta
  kirjallinen lausuntonsa viimeistään ( 2 ) kahta viikkoa ennen vuosikokousta
  hallitukselle.
  9 §
  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN, YHDISTYKSEN PURKAMINEN
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
  kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä.
  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
  edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
  Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat edellä mainitulla tavalla.
 10. § MUUT MÄÄRÄYKSET
  Kaikilta osin mitä näissä säännöissä ei ole sanottu noudatetaan yhdistyslain
  määräyksiä